Abja tasuta kursused

Inglise keel algajale (0-A2 tase)

Kursuse maht: auditoorne töö 48 tundi, iseseisev töö 2 tundi
Õppekavarühm: humanitaaria 22
Sihtrühm:  17–34- ja 55–65-aastased madala haridustasemega elanikud; Igas vanuses majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed; madala haridustasemega väikelastevanemad; noored vene keele oskuseta elanikud; noored mittetöötavad töövõimetuspensionärid.
Õpingute alustamisel sõlmitakse õppijaga leping, milles õppija kinnitab  osalemist min 80% tundide mahu ulatuses.
Õpikeskkond on keeleõppeks vajaliku inventari ja seadmetega varustatud õpiruum.
Kursuse lõpetamisel antakse õppijale ametlik tunnistus kursuse läbimise kohta. 
Kursuse läbiviija on inglise filoloog, kellel on vähemalt kaheaastane täiskasvanute koolitamise kogemus ja/ või andragoogi kutse.

KURSUSE ÕPIVÄLJUND
Kursuse läbinu on omandanud arusaama, et inglise keel on ülemaailmne suhtluskeel. Kursuse läbinu oskab inglise keelt korrektselt hääldada. Oskab moodustada lihtsaid lauseid ja alustada vestlust. Omab teadmisi inglise keele grammatikast ja kasutab elementaarset sõnavara. On võimeline iseseisvalt inglise keelt õppima, jälgima ingliskeelseid telesaateid, kasutama sõnastikke