Abja tasuta kursused

Inglise keel algajale (0-A2 tase)

1. Õppekava nimetus: Inglise keele algtase A0-A2
2. Õppekavarühm: 0231Keeleõpe (ISCED – F 2013)
Õppekava koostamise alus: Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem
3. Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ja lugedes mõista lihtsamaid ingliskeelseid lauseid.
ÕPIVÄLJUNDID Koolituse lõpuks õppija: • mõistab nii kõnes kui ka kirjas lühikesi ja lihtsaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu; • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust; • oskab vastata lihtsatele küsimustele; • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete.
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 20–34- ja 55–65-aastased keskhariduseta inimesed, majanduslikult mitteaktiivsed inimesed, vähenenud töövõimega inimesed ja keskhariduseta väikelastevanemad, kes soovivad õppida soome keelt algtasemel. Õppe alustamise tingimused puuduvad.
5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
MAHT: 58 akadeemilist tundi, millest 50 tundi on auditoorset tööd ja 8 tundi iseseisvat tööd ÕPPEKESKKOND: klassiruum, kus on arvuti, videoprojektor ja ekraan, tahvel markeritega ja CD- mängija. Õppijate arv grupis on maksimaalselt 14 inimest.
ÕPPEVAHENDID: õpik ja töövihik
6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö. Iseseisev töö tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Õpe toimub kaks korda nädalas.
ÕPPE SISU: • Mina, minu perekond ja sõbrad • Töö ja vaba aeg • Meie elukeskkond, tee juhatamine • Reisimine, riigid ja keeled • Igapäevane inglise keel ja viisakusväljendid • Lihtsa kirja ja teksti koostamine, blanketi täitmine • Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad • Tegusõnad olevikus ja minevikus, ebareeglipärased verbid • Nimisõnade mitmus ja omamise näitamine • Sagedasemad eessõnad koha-, aja- ja viisimäärustes • Isikulised asesõnad ÕPPEMEETODID: Auditoorne õpe 50 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jm. Iseseisev töö 8 ak/h: sõnade õppimine, töövihikust ja õpikust harjutuste tegemine, lühemate tekstide kirjutamine jm. ÕPPEMATERJALIDE LOEND: Ant, I., Basic Everyday English, Inglise keel algajale ja taasalustajale. Esmatrükk 2007, kirjastus TEA; Praktiline inglise keele grammatika (H.Liiv, A.Pikver), testid Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele, s.t. vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid: • Kirjalik test, mis hõlmab läbitud teemasid. Õppija vastab läbitud materjali põhjal koostatud testküsimustikule (min 30 küsimust) vähemalt 60%-le küsimusele õigesti. • Vestlus koolituse raames läbitud teemadel.
7. Väljastatavad dokumendid TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test ja suuline vestlus – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud. TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 75 % auditoorsetest tundidest.
8. Koolitaja kvalifikatsioon: Filoloogi kutse ja soovitavalt praktiline täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemus.