Abja tasuta kursused

Personaalsed pädevused 24h

1. Õppekava nimetus: Personaalsed pädevused (24h)

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus. Isikuarengu õppekavarühm 0031. Rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus (ISCED – F 2013).

3. Eesmärk ja õpiväljundid.

EESMÄRK. Koolituse lõpuks on õppija omandanud toimetulekuvõime koduses majapidamises, tööelus ja aktiivses kogukonnaelus osalemiseks.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

• mõistab pere-eelarve vajalikkust ja selle koostamise loogikat, oskab kulusid-tulusid liigitada, eelarvet analüüsida;

• oskab valida kodustele tööpindade materjalidele sobivaid, loodusele säästlikke puhastus- ja pesemisvahendeid ja üldjoontes koostada korteri/maja ajalise koristusplaani;

• omab elementaarseid tervishoiualaseid teadmisi nt koduapteek, tervislik toitumine, liikumine;

• tunneb erinevaid töötamise vorme ja oskab valida endale sobivaimat, teab, milliseid töövahendeid ja töökoha kohandusi tööandjalt küsida seoses oma tervisega ja töö iseloomuga;

• oskab koostada lihtsat CV-d ja motivatsioonikirja, teab kuidas käituda tööintervjuul;

• teab, millised on võimalused olla aktiivne kodanik valimistevahelisel ajal ja igapäeva elus

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused. Enda toimetulekuvõimet tõsta soovivad, madalapalgalised või tööturul mitteaktiivsed isikud, vähenenud töövõimega isikud. Õppe alustamise eelnevad tingimused puuduvad.

5. Õppe  kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid Maht: 30 akadeemilist tundi, millest 24 tundi on auditoorset tööd ja 6 tundi iseseisvat tööd. Õppekeskkond: klassiruum, kus on arvuti, videoprojektor + ekraan ja tahvel markeritega.

Õppijate arv ühes grupis on max 8 inimest. Õppevahendid: paljundusmaterjalid, juhendaja slaidid, interneti videod. Raamat „Suur koduperenaise käsiraamat“ (2007), mis on õppijale tasuta kasutamiseks, kuid kuulub kursuse lõpus tagastamisele.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja -materjalid Õppeprotsess: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Õpe toimub õppijate grupile sobival kindlal ajal, üks kord nädalas.

ÕPPE SISU:

• Pere-eelarve koostamine ja analüüs, energiasäästmine

• Kodu koristusplaan, ergonoomika.

• Tervishoid: tervislik toitumine, toidulisandid, liikumine

• Koduapteek, esmaabi, tuleohutus

• Erinevad töötamise ja töölkäimise vormid

• Töötervishoid

• CV-de ja motivatsioonikirjade koostamine, tööintervjuu

• Ülevaade piirkonna ühingutest

• Elukestev õpe ja selle vormid

• Aktiivne kodanik igapäevaelus

ÕPPEMEETODID: Auditoorne õpe 24 ak/h: loengute ja seminaride vormis, rollimängud, video vaatamine jm. Iseseisev töö 6 ak/h: koduste harjutuste tegemine nt CV koostamine, esmase pere-eelarve ja koristusplaani koostamine.

Õppematerjalide loend: raamatud „Hakkame elama: Eesti esimene kodumajapidamise õpik-käsiraamat“(2008), „Suur koduperenaise käsiraamat“ (2007), Born. I. , Matvere R. „CV meistriklass“ (2010)

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused. Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele, s.t. vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid: Kirjalik test, mis hõlmab läbitud teemasid. Õppija vastab läbitud materjali põhjal koostatud testküsimustikule (min 30 küsimust) vähemalt 60%-le küsimusele õigesti.

7. Väljastatavad dokumendid. TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test ja suuline vestlus – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud. TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 75 % auditoorsetest tundidest.  

8. Koolitaja kvalifikatsioon. Andragoogi kutse või praktiline täiskasvanute õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi. Praktilised erialased õpetamise kogemused käsitletavatel teemadel.   
Koolitajad 2018 a. on: 

Ena Drenkhan, täiskasvanute koolitaja 7. tase, ettevõtluskoolitaja ja projektijuht;

Juta Mõts, täiskasvanute koolitaja 6. tase, puhastustööde juht tase 5, koolitaja (Tartu KHK, Valgamaa KÕK, Räpina Aianduskool);