Abja tasuta kursused

Algavad kursused

TASUTA KOOLITUS
VILJANDIS

Õppides loon ennast


 

Toimub:

26. apr 16:15-19:15

27. apr 10:00-15:00

 3. mai 16:00-19:00

 4. mai 9:00-16:00 

11. mai 09:00-15:00

 

Koos õpperetkega ametikooli

32 akad. tundi.

 

Toimumiskoht: Viljandi

Kultuuriakadeemia peamaja,

Posti 1, ruum nr 321.

 

Sihtrühm: seni elukestvas

õppes vähem osalenud

täiskasvanud õppijad.


 

Koolituse lõpetanu julgeb näha uusi õppimisvõimalusi oma elus.


 

Koolitajad: psühholoogiline

nõustaja H. Peterson,

koolitaja E. Drenkhan,

loovuse õpetaja M.-L. Riid


 

Korraldaja: Abja Koolituskeskus www.abjakoolitus.ee


 

Registreerumine: tel: 5811 8872, sirjerist@gmail.com


 

Koolitus toimub Eesti Vabaharidus-
liidu projekti "Ettevõtlik õppija"
raames, rahastab Euroopa
Sotsiaalfond.

 

Lõppenud kursused:

Soome keele algtase (A0-A1)

Õppekorrad: 1-2 märts; 8-9 märts, 15-16 märts, 22-23 märts, 29 -30 märts

Toimumise koht:  Abja Päevakeskus Pärnu mnt 10 Abja-Paluoja

Kursuse maht: 50 akadeemilist kontakttundi
 

Sihtrühm: Seni elukestvas õppes vähem osalenud

täiskasvanud õppijad.

Koolituse läbiviija: koolitaja Maria Peep


 

  • Tasuta kursus: Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid 

Aeg: Algus reedel, 22. veebruaril 17:00- 20:00. 
 

Õppekorrad: 22 - 23. veebruar, 8 - 9. märts, 22 - 23. märts, 29-30. märts
reedeti iga kord  17:00-20:00 laupäeviti iga kord kell 9:00 – 16:00 (koos pausidega)
Toimumise koht: Posti 1, Viljandi (Viljandi Kultuuriakadeemia peamaja)

Kursuse maht: 3 moodulit a 16 tundi,
kokku kursus 48 tundi

Sihtrühm: Seni elukestvas õppes vähem osalenud

täiskasvanud õppijad.


• põhi- või keskhariduseta täiskasvanud

• erialase ettevalmistuseta või aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
• 20–34 ja 55–64-aastased madala haridustasemega elanikud
• madala haridustasemega väikelastevanemad
• madala haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga lihttöölised
• töövõimetuspensionärid
• töötud ja tööotsijad
• vähemalt 45-aastased hõivatud

Koolituse läbiviija: koolitaja ja psühholoogiline
nõustaja
Helar Peterson

Koolituse lõpetanu julgeb näha uusi võimalusi ja suundi oma elus; oskab seada uusi eesmärke; julgeb meeskonnas osaleda ja arutleda; tunneb erinevaid mõjutamisviise.


Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" raames ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

 


 TASUTA KURSUS. Inglise keele algtase A0-A1. 

algus: 26. veebruaril   Abja Päevakeskuses, Toimub
teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17:00 -19:30

EESMÄRK Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ja lugedes mõista lihtsamaid ingliskeelseid lauseid.
ÕPIVÄLJUNDID Koolituse lõpuks õppija: • mõistab nii kõnes kui ka kirjas lühikesi ja lihtsaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu; • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust; • oskab vastata lihtsatele küsimustele; • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 
Seni elukestvas õppes vähem osalenud täiskasvanud õppijad.  Õppe alustamise tingimused puuduvad.

MAHT: 58 akadeemilist tundi (45 min), millest 50 tundi on auditoorset tööd ja 8 tundi iseseisvat tööd
ÕPPEKESKKOND: klassiruum, kus on arvuti, videoprojektor ja ekraan, tahvel markeritega ja CD- mängija. Õppijate arv grupis on maksimaalselt 14 inimest.
ÕPPEVAHENDID: õpik ja töövihik
Koolitaja: Elen Raba
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö. Iseseisev töö tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Õpe toimub kaks korda nädalas.
ÕPPE SISU: • Mina, minu perekond ja sõbrad • Töö ja vaba aeg • Meie elukeskkond, tee juhatamine • Reisimine, riigid ja keeled • Igapäevane inglise keel ja viisakusväljendid • Lihtsa kirja ja teksti koostamine, blanketi täitmine • Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad • Tegusõnad olevikus ja minevikus, ebareeglipärased verbid • Nimisõnade mitmus ja omamise näitamine • Sagedasemad eessõnad koha-, aja- ja viisimäärustes • Isikulised asesõnad 

ÕPPEMEETODID: Auditoorne õpe 50 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jm. Iseseisev töö 8 ak/h: sõnade õppimine, töövihikust ja õpikust harjutuste tegemine, lühemate tekstide kirjutamine jm.
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides.

Väljastatavad dokumendid: TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test ja suuline vestlus – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud. TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule  juhul, kui õppija osales vähemalt 75 % auditoorsetest tundidest.