Abja tasuta kursused

Algavad kursused

TASUTA KURSUS: Personaalsed pädevused

Teemad: Finantskirjaoskus; kodukorrastus sh ergonoomika; tervislik eluviis;  toimetulekuvõime tõstmine tööturul; erinevad töötamise ja õppimise võimalused, kandideerimiseks vajalik arvutioskus
Periood: Algus on 12. oktoobril kell 17:00. Teine õppepäev 13. okt algab kell 9:00.  Toimub kahel järjestikusel päeval nädalas (reedeti- laupäeviti). 

Maht: 26 akadeemilist (45 min) kontakttundi
 

Koht: Abja Päevakeskus, Pärnu mnt 10 Abja-Paluoja


 

Koolitajad: 


Ena Drenkhan, täiskasvanute koolitaja 7. tase,

ettevõtluskoolitaja ja projektijuht;

Juta Mõts, täiskasvanute koolitaja 6. tase, puhastustööde juht tase 5, koolitaja (Tartu KHK, Valgamaa KÕK, Räpina Aianduskool) 

Teemad päevade lõikes:

R  12. okt 4 h  Finantskirjaoskuse algtõed. Pere-eelarve koostamine ja analüüs. Energiasäästmine.

L 13. okt  6 h  Erinevad töötamise ja töölkäimise vormid. Erinevad võimalused, mis arendavad inimese sotsiaalset võimekust erinevates tingimustes toime tulla, nendega kohaneda. CV-de ja motivatsioonikirjade koostamine, tööintervjuud. Tööportaalid.

R 26. okt 4 h  Kodu koristusplaan, ergonoomika

L 27.okt  6 h  Tervishoid: tervise säilitamine ja hoidmine. Ohutuse tagamine kodus ja tööl. Töötervishoid. Tervist hoidvad suhted, pingevaba õhkkonna loomine

L 3. nov  4 h Elukestev õpe ja selle vormid. Erinevad õppimisvõimalused. Aktiivne kodanik igapäevaelus. Arvutikasutaja ABC.


Sihtrühm: Seni elukestvas õppes vähem osalenudtäiskasvanud õppijad. 

 

 

Projekti "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" tasuta koolitus:


Teema: Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine 
 

Aeg: Algus pühapäeval, 14. oktoobril 9:00- 16:00. 
 

Õppekorrad: 20. okt, 21. okt, 28. okt, 10. nov, 11. nov 
iga kord kell 9:00 – 16:00 (koos pausidega)
Toimumise koht: Abja Päevakeskus,
Pärnu mnt 10 Abja-Paluoja
Kursuse maht: 3 moodulit a 16 tundi,
kokku kursus 48 tundi

Sihtrühm: Seni elukestvas õppes vähem osalenud

täiskasvanud õppijad.

Koolituse läbiviija: koolitaja ja psühholoogiline
nõustaja
Helar Peterson

Koolituse lõpetanu julgeb näha uusi võimalusi ja suundi oma elus; oskab seada uusi eesmärke; julgeb meeskonnas osaleda ja arutleda; tunneb erinevaid mõjutamisviise.


Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" raames ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

 


 TASUTA KURSUS. Inglise keele algtase A0-A2. 

algus: 23. okt. 2018 kell 17:00 Abja Päevakeskuses, Toimub
teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17:00 -19:30

EESMÄRK Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ja lugedes mõista lihtsamaid ingliskeelseid lauseid.
ÕPIVÄLJUNDID Koolituse lõpuks õppija: • mõistab nii kõnes kui ka kirjas lühikesi ja lihtsaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu; • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust; • oskab vastata lihtsatele küsimustele; • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 
Seni elukestvas õppes vähem osalenud täiskasvanud õppijad.  Õppe alustamise tingimused puuduvad.

MAHT: 58 akadeemilist tundi (45 min), millest 50 tundi on auditoorset tööd ja 8 tundi iseseisvat tööd
ÕPPEKESKKOND: klassiruum, kus on arvuti, videoprojektor ja ekraan, tahvel markeritega ja CD- mängija. Õppijate arv grupis on maksimaalselt 14 inimest.
ÕPPEVAHENDID: õpik ja töövihik
Koolitaja: Elen Raba
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö. Iseseisev töö tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Õpe toimub kaks korda nädalas.
ÕPPE SISU: • Mina, minu perekond ja sõbrad • Töö ja vaba aeg • Meie elukeskkond, tee juhatamine • Reisimine, riigid ja keeled • Igapäevane inglise keel ja viisakusväljendid • Lihtsa kirja ja teksti koostamine, blanketi täitmine • Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad • Tegusõnad olevikus ja minevikus, ebareeglipärased verbid • Nimisõnade mitmus ja omamise näitamine • Sagedasemad eessõnad koha-, aja- ja viisimäärustes • Isikulised asesõnad 
ÕPPEMEETODID: Auditoorne õpe 50 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jm. Iseseisev töö 8 ak/h: sõnade õppimine, töövihikust ja õpikust harjutuste tegemine, lühemate tekstide kirjutamine jm.
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides.
Väljastatavad dokumendid: TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test ja suuline vestlus – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud. TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule  juhul, kui õppija osales vähemalt 75 % auditoorsetest tundidest.