Abja tasuta kursused

Arvutiõpe

1. Õppekava nimetus: Interneti võimalused tavakasutajale
2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus Õppekavarühm (ISCED – F 2013): digipädevus 3. Eesmärk ja õpiväljundid EESMÄRK. Koolituse lõpetanu kasutab e-riigi võimalusi ID-kaardi ja/või mobiil-ID abil. Käitub internetis enda andmeid ja oma isiklikku identiteeti kaitsvalt. Oskab kasutada e- posti. Omab ülevaadet, kuidas kasutada tabel- ja tekstitöötlust ning oskab vajadusel internetist ka oma tegevustes abi otsida.
ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija:
• tunneb kõiki e-riigi võimalusi;
• kasutab internetti turvaliselt;
• oskab kasutada otsimootoreid;
• oskab sooritada elementaarseid turvalisi oste internetis
• omab võimekust edasisteks õpinguteks – kasutab tabel- ja tekstitöötlust, omab e-posti aadressi
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 20–34- ja 55–65-aastased keskhariduseta inimesed; madala sissetulekuga inimesed, kelle töötasu on kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutokuupalgast; majanduslikult mitteaktiivsed inimesed, vähenenud töövõimega inimesed ja keskhariduseta väikelastevanemad. Õppe alustamise tingimused puuduvad.
5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid MAHT: 38 akadeemilist tundi, millest 32 tundi on auditoorset tööd ja 6 tundi iseseisvat tööd
ÕPPEKESKKOND: klassiruum, kus on arvutid ID-kaardi lugejatega, videoprojektor ja ekraan. Õppijate arv grupis on maksimaalselt 10 inimest.
ÕPPEVAHENDID: T. Tilk, 2019,„Arvutikursus Windows 10“; T. Tilk, 2019 „Arvutikursus Windows 7“; Mario Metsheina tasuta kursused internetis
6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö. Iseseisev töö tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Õpe toimub üks kord nädalas.
ÕPPE SISU:
• Operatsioonisüsteem, brauserid, e-post
• Otsimootorid, tõlkeprogrammid
• Teksti- ja tabeltöötlus, copy-paste
• Turvalisus internetis, sotsiaalmeedia
• E-riik ja selle teenused
• Ettevõtjaportaal, töövahendusportaalid
• Digiallkirjastamine, e- hääletamine
• Mida teha kui ID kaart ei toimi?
ÕPPEMEETODID: Auditoorne õpe 32 ak/h arvutiklassis kasutades ID-kaarti. Iseseisev töö 6 ak/h: CV koostamine töövahendusportaalis, E- posti kasutamine koos manuse lisamisega
7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest. Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid. A Kirjalik test (hõlmab läbitud teemasid). Õppija leiab etteantud vastustest õige, vähemalt 75% vastustest on õiged.
8. Väljastatavad dokumendid TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud. TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 75% auditoorsetest tundidest.
9. Koolitaja kvalifikatsioon Koolitaja omab informaatika -alast kõrg- või kutseharidust ja täiskasvanutele suunatud arvutikursustel õpetamise kogemust.