Abja tasuta kursused

Personaalsed pädevused 26h

ÕPPEKAVA

I moodul Oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine

II moodul Kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd?

III moodul Tulemuslik mõjutamine

 

 1. Õppekavarühm

I moodul – isikuareng, II ja III moodul - psühholoogia

 

 1. Õppekava koostamise alus

Puudub

 

 1. Õppe kogumaht

I moodul - 16 tundi auditoorset tööd, II moodul - 16 tundi auditoorset tööd, II moodul - 16 tundi auditoorset tööd, kokku 48 tundi auditoorset tööd.

 

 1. Sihtgrupp

Viljandimaa ja lähipiirkondade elanikud, kes pole pikka aega koolitustel osalenud ja kes ei õpi tasemeõppes:

 • 20–34- ja 55–64-aastased madala haridustasemega elanikud;

 • igas vanuses madala haridustasemega väikelastevanemad;

 • igas vanuses madala haridustasemega lihttöölised;

 • madala haridustasemega 55–64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed inimesed;

 • vähemalt 45-aastased hõivatud inimesed, kes töötavad madalapalgalistel ametikohtadel;

 • iga vanuses töötavad või mitteaktiivsed puuetega inimesed (töövõimetuspensionärid).

Optimaalne grupi suurus on 12-16 inimest

 

 1. Õppe alustamise tingimused

Vastavus sihtgrupile.

 

 1. Õppe eesmärk

Koolituse eesmärk on arendada põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanute ja teiste elukestvas õppes vähem osalevate täiskasvanute õppimisoskust ja sotsiaalseid oskusi (koostöö- ja suhtlemisoskust), parandada nende õpihoiakuid ning julgustada jätkama oma haridusteed.

 

 1. Õpiväljundid

I moodul:

 1. Mõistab oma soove ja vajadusi;

 2. Julgeb näha uusi võimalusi, suundi oma elus;

 3. Oskab seada uusi eesmärke ja sihte;

 4. Teab, kuidas liikuda mõtlemiselt tegutsemisele.

II moodul:

 1. Kohandub meeskonnas, koostöövõrgustikes;

 2. Osaleb ühiste reeglite loomisel ja lähtub kokkulepitud põhimõtetest;

 3. Julgeb arutleda ja peab nõu, toetudes faktidele ja tõendustele;

 4. Arvestab erinevaid arvamusi ja maailmavaateid, suhtudes neisse sallivalt;

 5. Soodustab ja kaitseb võrdseid võimalusi meeskonnas.

III moodul:

 1. Eristab erinevaid  mõjutamisviise, nt veenmine, argumenteerimine,  kiitmine, esiletoomine.

 2. Teab, kuidas esitleda veenvalt ideid enda ja organisatsiooni nimel.

 

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe sisu

Õppe ülesehitus ja maht

 

Õppemeetodid

I moodul Oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine

Teadlik arenemine:

Mida muudavad muutused?
Oma soovide ja vajaduste tundmine;

Avatus ja paindlikkus;

Sihtide ja eesmärkide kaardistamine ja seadmine;

Eesmärkidele pühendumine;

Võimalused elukestvas õppes osalemiseks.

Mooduli maht 16 audit. tundi.
 

Koolitusel kasutatakse aktiivõppemeetodeid ja suunatakse inimesi oma tegevust mõtestama.

Rühmatööd, individuaalne töö, rollimäng, debatt.

Koolitajad teevad kõik, et tagada positiivne õhkkond grupis. Professionaalsed koolitajad lähtuvad mitmekesisest (heterogeensest) grupist ja innustavad neid jätkama elukestvas õppes.

Toimub õppimisvõimaluste tutvustus (ekskursioon piirkonna kutseõppeasutusse või täiskasvanute gümnaasiumisse, täienduskoolitus võimaluste tutvustus).

II moodul Kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd?

Koostöövõrgustiku kujundamine

Hoiakud ja väärtused ning nende mõju koostöös.

Mis oluliselt  soodustab ja takistab koostööd. Minu põhimõtted ja vajadused meeskonnas, koostöövõrgustikus. Kirjutatud ja kirjutamata reeglid ettevõtetes. Minu roll meeskondades. Enesehindamine meeskonnaliikmena.  

Maht kokku 16 audit. tundi.

 

Koolitusel kasutatakse aktiivõppemeetodeid ja suunatakse inimesi oma tegevust mõtestama.

Debatt, väärtuste rollimäng, individuaalne kaardistamine.

Koolitajad teevad kõik, et tagada positiivne õhkkond grupis. Professionaalsed koolitajad lähtuvad mitmekesisest (heterogeensest) grupist ja innustavad neid jätkama elukestvas õppes.

III moodul Tulemuslik mõjutamine

Mõjutamine ja veenmine

Erinevate mõjutamisviiside (sundimine, veenmine, sisendamine) kasutamine praktikas ja nende tulemuslikkus. Millal muutub mõjutamine manipuleerimiseks?  Veenev eneseesitlus.  

Maht kokku 16 audit. tundi.

Koolitusel kasutatakse aktiivõppemeetodeid ja suunatakse inimesi oma tegevust mõtestama.

Koolitajad teevad kõik, et tagada positiivne õhkkond grupis. Professionaalsed koolitajad lähtuvad mitmekesisest (heterogeensest) grupist ja innustavad neid jätkama elukestvas õppes.

 

 1. Õppematerjalide loend

Koolitajate koostatud jaotusmaterjalid.

 

 

 1. Lõpetamise tingimused, hindamine ja väljastatav dokument 

Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine vähemalt 75% ja hindamises osalemine.

 

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

 

I moodul Oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine

 

Enesehindamine ja enesearengu plaani koostamine

Õppija on hinnanud on võimeid, oskusi ja soove, koostanud selle põhjal kirjaliku enesearengu plaani järgmiseks aastaks ja seda rühma liikmetele tutvustanud

 

II moodul Kuidas sulandud meeskonda ja teha koostööd

 

Rühmatöö ülesanne

Õppija on osalenud ülesande lahendamises rühmatööna ja selle tulemuste ühises ettekandmises.

III moodul Tulemuslik mõjutamine

Rühmatöös osalemine
Eneseesitlus individuaalse tööna

Õppija on aktiivselt osalenud ülesannete lahendamises rühmatööna ja rühma liikmetele tutvustanud individuaalse töö tulemusi.

 

Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus kui õppija õpiväljundite saavutamine on hinnatud.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

 

 1. Õppekeskkonna kirjeldus 

Täiskasvanute õppeks sobivalt kujundatud õpperuumid, kus on olemas kohane mööbel (toolid-lauad), õppetööks vajalikud tehnilised vahendid (arvuti, projektor), paber- vm tahvel ja muud vajalikud abivahendid vms. Koolitusel osalejatele korraldatakse kohvipausid.

 

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni, õpi- või/ja töökogemuse kirjeldus

Koolitajatel on psühholoogiaalaste või suhtlemise koolituste läbiviimise kogemus, kõrgharidus psühholoogias või sotsiaaltöös ja soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutse olemasolu.

 

 1. Muu vajalik lisainfo

Soovitav, et õppija osaleb kõigis 3 võtmepädevuste arendamise koolitusprogrammi moodulis.

Koolitusel tutvutakse ka kohalike lähemate õppimisvõimalustega (igale grupile korraldatakse ekskursioon piirkonna kutseõppeasutusse või tulevad KÕA ja ka piirkondlike täienduskoolitusasutuste esindajad õppimisvõimalusi tutvustama).