Abja tasuta kursused

Nutikool


 
 
ÕPPEKAVA
Nutikool
 
Koolitus projektis „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused
vabahariduslikes koolituskeskustes“ (AKS)
 
 1. Õppekavarühm
Arvutikasutus
 
 1. Õppekava koostamise alus
Puudub
 
 1. Õppe kogumaht sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal (akadeemilistes tundides)
32 tundi auditoorset tööd, mis toimub praktilise tööna õppekeskkonnas. Iseseisev töö puudub.
 
 1. Sihtgrupp
• põhi- või keskhariduseta
• erialase ettevalmistuseta või aegunud erialase ettevalmistusega
• 20–34- ja 55–64-aastased madala haridustasemega elanikud
• madala haridustasemega väikelastevanemad
• madala haridustasemega lihttöölised
• noored töövõimetuspensionärid (s.t mittetöötavad)
• madala haridustasemega 55–64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed inimesed
• tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed
 1. Õppe alustamise tingimused
Arvutikasutamise oskus, nutiseadme (telefoni või tahvelarvutit) olemasolu ja sihtgruppi kuulumine.
 
 1. Õppe eesmärk
Koolituse tulemusel oskavad õppijad kasutada oma nutiseadme erinevaid võimalusi nii töö- kui isiklikus elus.
 
 1. Õpiväljundid
Edukas koolituse läbinu:
 1. kasutab nutiseadme erinevaid funktsioone;
 2. teab, kuidas leida vajaminevaid rakendusi ja kasutab neid igapäevaelus;
 3. leiab infot erinevate õppimisvõimaluste kohta;
 4. teab ja kasutab Mobiil-ID ja mobiilipanga võimalusi;
 5. teab ja kasutab telefoniga pildistamise ja varundamise võimalusi.
 

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid
Õppe sisu Õppe ülesehitus ja maht Õppemeetodid
Mis on nutiseade ja operatsioonisüsteem.
Milliseid erinevaid seadeid ja op.süsteeme on olemas.
Mis on interneti ja kes on IT teenuse pakkujad.
Mida tähendab interneti maht. nutiseadme seadistamine, aku ja laadimine.
E-posti aadressi loomine ja sidumine nutiseadmega. Kontaktide loomine. Helistamine ja sõnumite saatmine.
Kasulikud rakendused (kell, kalender jm).
Praktiline  töö õppekeskkonnas 4+4 h
 
Praktiline töö koolitaja juhendamisel
 E-posti kasutamine.
Mis on äpid ja milleks neid vaja on. Kasulikud igapäevaelu lihtsustavad äpid.
Nutiseadme turvalisus.
Tõrked. Kuidas küsida abi.
Praktiline  töö õppekeskkonnas  4+4 h
 
Praktiline töö koolitaja juhendamisel
 Kaardirakenduste kasutamine- kuidas liigelda linnas ja maal ja metsas.
Sotsiaalmeedia ja suhtlusvahendid.
Kuidas lugeda uudiseid ja kasutada Google otsingut.
Õppimisvõimaluste leidmine.
Pangateenuste kasutamine ja Mobiil-ID.
Praktiline  töö õppekeskkonnas  4+4 h
 
Praktiline töö koolitaja juhendamisel
Nutiseadmega pildistamine. Pilveseaded ja varundamine.
Videokõned
Praktiline  töö õppekeskkonnas  4+4 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel
 
 1. Õppematerjalide loend
Puuduvad.
 
 1. Lõpetamise tingimused, hindamine ja väljastatav dokument
Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine vähemalt 75% ja osalemine hindamises.
 
Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid
Demonstratsioon Kasutab nutiseadme erinevaid funktsioone vastavalt koolitaja juhistele.
Demonstratsioon, suuline kirjeldus Laeb alla vähemalt 3 erinevat rakendust ja kirjeldab nende kasutamisvõimalusi igapäevaelus.
Demonstratsioon Kasutab Mobiil-ID-d ja mobiilipanka.
Demonstratsioon Kasutab oma nutiseadet pildistamiseks, varundab fotod ja edastab foto kasutades e-posti.
 
Õpiväljundid omandanud ja hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.  Kui õppija ei osalenud hindamises või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse tõend.

 
 1. Õppekeskkonna kirjeldus
Täiskasvanute õppeks sobivalt kujundatud õpperuumid, kus on olemas kohane mööbel (toolid-lauad), õppetööks vajalikud tehnilised vahendid (arvuti, projektor), paber- vm tahvel ja muud vajalikud abivahendid vms.
Õppijad kasutavad isiklikku nutiseadet.
 
 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni, õpi- või/ja töökogemuse kirjeldus
Koolitajatel on täiskasvanutele suunatud arvutikoolituste läbiviimise kogemus vähemalt 5 aastat, soovitavalt infotehnoloogiaalane kõrgharidus ja soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutse olemasolu.