Abja tasuta kursused

Inglise keele algtase, 40 ak tundi

 
1 Õppekava nimetus: Inglise keele algtase A1-A2
2. Õppekavarühm: Keeleõpe (ISCED – F 2013) Õppekava koostamise alus: Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem
3. Eesmärk ja õpiväljundid EESMÄRK. Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ja lugedes mõista lihtsamaid inglisekeelseid lauseid. ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija: • mõistab nii kõnes kui ka kirjas lühikesi ja lihtsaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu; • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust; • oskab vastata lihtsatele küsimustele;
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 20–34- ja 55–65-aastased keskhariduseta inimesed; majanduslikult mitteaktiivsed inimesed; madala sissetulekuga inimesed, kelle töötasu on kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutokuupalgast;vähenenud töövõimega inimesed ja keskhariduseta väikelastevanemad, kes soovivad õppida inglise keelt algtasemel. Õppe alustamise tingimused puuduvad.
5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid MAHT: 48 akadeemilist tundi, millest 40 tundi on auditoorset tööd ja 8 tundi iseseisvat tööd ÕPPEKESKKOND: klassiruum, kus on arvuti, videoprojektor ja ekraan, tahvel markeritega ja CD- mängija. Õppijate arv grupis on maksimaalselt 12 inimest. ÕPPEVAHENDID: õpik ja töövihik
6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö. Iseseisev töö tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Õpe toimub kaks korda nädalas. ÕPPE SISU: • Mina, minu perekond ja sõbrad • Töö ja vaba aeg • Meie elukeskkond, tee juhatamine • Reisimine, riigid ja keeled • Igapäevane inglise keel ja viisakusväljendid • Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad • Tegusõnad olevikus ja minevikus, ebareeglipärased verbid • Nimisõnade mitmus ja omamise näitamine • Sagedasemad eessõnad koha-, aja- ja viisimäärustes • Isikulised asesõnad ÕPPEMEETODID: Auditoorne õpe 40 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jm. Iseseisev töö 8 ak/h: sõnade õppimine, töövihikust ja õpikust harjutuste tegemine, lühemate tekstide kirjutamine jm. ÕPPEMATERJALIDE LOEND: New Headway 4th ed. Course Book; New Headway 4th ed. Workbook vm publitseeritud õppematerjal vastavalt koolitaja eelistustele; koolitajate koostatud jaotusmaterjalid. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele, s.t. vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid: • Kirjalik test, mis hõlmab läbitud teemasid. Õppija vastab läbitud materjali põhjal koostatud testküsimustikule (min 30 küsimust) vähemalt 60%-le küsimusele õigesti. • Vestlus koolituse raames läbitud teemadel.
7. Väljastatavad dokumendid TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test ja suuline vestlus – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud. TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 75 % auditoorsetest tundidest.
8. Koolitaja kvalifikatsioon Õpetaja kutse ja praktiline inglise keele õpetamise kogemus nii põhikoolis kui soovitavalt ka täiskasvanutele - vähemalt 5 aastat.