Abja tasuta kursused

Õppides loon ennast

1. Õppekava nimetus: Õppides loon ennast
2. Õppekavarühm: 0031 Isikuareng 
3. Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal kujunenud hoiak oma arenguvõimaluste nägemiseks õppimise kaudu.
ÕPIVÄLJUNDID Koolituse lõpuks õppija:  On arendanud oma analüütilist mõtlemist, loogilist argumenteerimisoskust ja eneseväljendusoskust.  Oskab määrata erinevaid õpivorme: formaalne, mitteformaalne, informaalne õpe ja leiab infot õppimisvõimaluste kohta.  Oskab hinnata ja kirjeldada oma igapäevaelu õpikogemust, õpivajadust ja kasutamata ressursse.  Hindab loovust.
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed; aegunud kvalifikatsiooniga inimesed1; vähenenud töövõimega inimesed; 
Õppe alustamise eelnevad tingimused: kuulumine sihtrühma.
5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond 
MAHT: 40 akadeemilist tundi, sh 32 auditoorset tundi ja 8 tundi iseseisvat tööd
ÕPPEKESKKOND: klassiruum, kus on videoprojektor ja ekraan ning tahvel markeritega. Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 8 inimest. Väljasõit õppimisvõimaluste tutvustamiseks ja ideede saamiseks. 
6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Õpe toimub  üks kord nädalas. 
1 Aegunud kvalifikatsiooniga inimesed, kes on kutse-, keskeri- või kõrghariduse omandanud üle 20 aasta tagasi ja kes ei tööta õpitud erialal.
ÕPPE SISU: 
Elukestev õpe – mis see on? Erinevate õppimise vormide tutvustamine. EVHL võimaluste tutvustamine. Sisseastumise infosüsteemi SAIS  kasutamise tutvustamine. Vaatlusretk Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli.  
Ettevõtlikkuse alustalaks oleva loomingulisuse arendamine lihtsate, kuid originaalsete käsitöövõtete tutvustamise kaudu. 
Millised on minu/ minu piirkonna kasutamata ressursid? Milliste oskustega töötajaid on piirkonnas vaja? Millist teenust piirkonnas ei pakuta, aga mille järgi on vajadus?
Oma õpikogemuse kirjeldamine grupis.
Õppija edasiõppimise võimaluste kaalumine. Ennast ümbritseva võrgustiku hindamine edasiõppimise aspektist lähtudes.  Soovide ja võimaluste vahelise lõhe ületamise võimaluste analüüsimine. 
ÕPPEMEETODID: Auditoorne õpe 32 ak/h: loengute, õpperetke  ja seminaride vormis, rollimängud, video vaatamine jm. Iseseisev töö 8 ak/h: koduste harjutuste tegemine nt lühikese referaadi koostamine, ettevalmistus väitluseks.
ÕPPEMATERJALID: paljundusmaterjalid, juhendaja slaidid, interneti videod.  
7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides ja osalemine hindamisel. Hindamismeetod: vestlus ja arutelu koolituse raames läbitud teemadel. Hindamiskriteeriumid: õppija arutab õpitud teemadel, kirjeldab oma õpikogemust, analüüsib oma võimalusi ja vajadusi.
7. Väljastatavad dokumendid
TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud. TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 75 % auditoorsetest tundidest. 
8. Koolitaja kvalifikatsioon 
Andragoogi kutse ja/või praktiline täiskasvanute õpetamise kogemus. Praktilised erialased õpetamise kogemused käsitletavatel teemadel.