Abja tasuta kursused

Personaalsed pädevused 26 tundi

1. Õppekava nimetus: Personaalsed pädevused

2. Õppekavarühm: 0031 Isikuareng (ISCED – F 2013)

3. Eesmärk ja õpiväljundid

EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal teadmised töö, õppimise ja pereelu ühitamiseks ning vastutamaks iseenda, oma kodu ja sotsiaalsete suhete eest.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija:

• omab finantskirjaoskuse algteadmisi:eelarve koostamine, selle analüüs jms;

• kasutab ergonoomilisi võtteid ja asendeid nii kodus kui tööl.

• omab elementaarseid tervise hoidmise ja ohutuse alaseid teadmisi;

• oskab vajalikul määral kasutada arvutit uuesti õpingute alustamiseks;

• tunneb oma tugevaid ja nõrku omadusi/oskusi, oskab neid esitleda tööandjale,

 

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

17–34 ja üle 55–aastased madala haridustasemega elanikud; mittetöötavad vähenenud töövõimega inimesed; madala haridustasemega väikelastevanemad.

Õppe alustamise eelnevad tingimused puuduvad.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

MAHT: 26 auditoorset tundi, millele lisandub 6 tundi iseseisvat tööd

ÕPPEKESKKOND: klassiruum, kus on arvutid, videoprojektor + ekraan ja tahvel markeritega.

Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 8 inimest.

ÕPPEVAHENDID: paljundusmaterjalid, juhendaja slaidid, interneti videod.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Õpe toimub üks kord nädalas.

ÕPPE SISU:

• Finantskirjaoskuse algtõed. Pere-eelarve koostamine ja analüüs. Energiasäästmine

• Ergonoomika kodutöödes ja arvuti kasutamisel.

• Tervishoid: tervise säilitamine ja hoidmine. Ohutuse tagamine kodus ja tööl. Töötervishoid.

• Erinevad töötamise ja töölkäimise vormid. Erinevad võimalused, mis arendavad inimese sotsiaalset võimekust erinevates tingimustes toime tulla, nendega kohaneda.

• CV-de ja motivatsioonikirjade koostamine

• Uuestialustava õppija arvutikasutamise ABC: tekstitöötlus, materjalide otsimine inetrnetist, kopeeri-kleebi tööriist, manusega meilide saatmine.

• Elukestev õpe ja selle vormid. Erinevad õppimisvõimalused.

• Kuidas olla aktiivne kodanik igapäevaelus

 

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 26 ak/h: loengute ja seminaride vormis, rollimängud, video vaatamine jm. Iseseisev töö 6 ak/h: koduste harjutuste tegemine nt CV koostamine, esmase pere-eelarve koostamine, lühikese referaadi koostamine.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND: Matvere R. „CV meistriklass“ (2010), koolitaja slaidid

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele, s.t. vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid:

• Kirjalik test, mis hõlmab läbitud teemasid. Õppija vastab läbitud materjali põhjal koostatud testküsimustikule (min 30 küsimust) vähemalt 60%-le küsimusele õigesti.

• Vestlus koolituse raames läbitud teemadel.

7. Väljastatavad dokumendid

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test ja suuline vestlus – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 75 % auditoorsetest tundidest.

8. Koolitaja kvalifikatsioon

Andragoogi kutse ja/või praktiline täiskasvanute õpetamise kogemus. Praktilised erialased õpetamise kogemused käsitletavatel teemadel.