Abja tasuta kursused

Soome keel algajale (A0 - A1 tase)

1. Õppekava nimetus: Soome keel A0 - A 1

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

Õppekavarühm (ISCED – F 2013):  Keeleõpe 

Õppekava koostamise alus: Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem  

3. Eesmärk ja õpiväljundid

EESMÄRK. Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ja lugedes mõista lihtsamaid soomekeelseid lauseid.

ÕPIVÄLJUNDID.
Koolituse lõpuks õppija

• mõistab nii kõnes kui ka kirjas lühikesi ja lihtsaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu;

• kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust;

• oskab vastata lihtsatele küsimustele;

• kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

20–34- ja 55–65-aastased keskhariduseta inimesed, majanduslikult mitteaktiivsed inimesed, vähenenud töövõimega inimesed ja keskhariduseta väikelastevanemad, kes soovivad õppida soome keelt algtasemel.
Õppe alustamise eelnevad tingimused puuduvad.

5. Õppe  kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

MAHT: 58 akadeemilist tundi, millest 50 tundi on auditoorset tööd ja 8 tundi iseseisvat tööd. ÕPPEKESKKOND: klassiruum, kus on arvuti, videoprojektor ja ekraan, tahvel markeritega ja CD- mängija. Õppijate arv  grupis on maksimaalselt 16 inimest. 

ÕPPEVAHENDID: õpik ja töövihik

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja -materjalid

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Õpe toimub  kaks korda nädalas.

ÕPPE SISU:

• Mina, minu perekond ja sõbrad

• Töö ja vaba aeg

• Meie elukeskkond, tee juhatamine

• Reisimine, riigid ja keeled

• Igapäevane soome keel ja viisakusväljendid

• Lihtsa kirja ja teksti koostamine, blanketi täitmine

• Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad

• Tegusõnad olevikus ja minevikus, ebareeglipärased verbid

• Nimisõnade mitmus ja omamise näitamine

• Sagedasemad eessõnad koha-, aja- ja viisimäärustes

• Isikulised asesõnad

ÕPPEMEETODID: Auditoorne õpe 50 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jm. Iseseisev töö 8 ak/h: sõnade õppimine, töövihikust ja õpikust harjutuste tegemine, lühemate tekstide kirjutamine jm.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND: Kaare Sark „Hyvä – parempi – paras“ (Iduleht OÜ); Mai Frick „Soome keel iseõppijale. Algajale ja taasalustajale“ (TEA), http://selkosanomat.fi/

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t. vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid.

A Kirjalik test (hõlmab läbitud teemasid). Õppija leiab igapäevasel teemal lugemis- ja kuulamistekstist üles vajaliku informatsiooni. Õppija kasutab õpitud sõnavara õiges vormis. Õppija suudab etteantud igapäevasel teemal koostada väga lihtsa, seostatud jutu ning täita enda kohta ankeeti.

B Suuline vestlus. Õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest. Õppija oskab vastata lihtsamatele küsimustele ja esitada ise küsimusi.

7. Väljastatavad dokumendid

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test ja suuline vestlus – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 75 % auditoorsetest tundidest.  

8. Koolitaja kvalifikatsioon 

Filoloogi haridus ja/või tõendatud soome keele oskus vähemalt B2 tase, soovituslik enesetäiendamine Soome Instituudis ning praktiline täiskasvanute õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi.