Abja tasuta kursused

Kvaliteedi tagamine

MTÜ Abja Koolituskeskus kvaliteet on võime vastata ühiskonna, tööandjate ja õppijate ning teiste huvipoolte vajadustele.

Hindamissüsteemi väljundid:
Koolituskeskusele:
  • võimalus analüüsida ja hinnata oma põhitegevust ja selle tulemust
  • pideva arendustegevuse tulemusena õppijate, õpetajate, kohaliku omavalitsuse ja teiste huvipoolte rahulolu saavutamine
  • koolituskeskuse ja vabaharidusliku koolituse maine tõus kogukonna silmis
Õppijale:
  • koolituskeskuse poolt pakutavate koolituste kvaliteedi tõus
  • füüsilise, sotsiaalse ja vaimse õpikeskkonna täpsem kohandamine õppija vajadustele
Kogukonnale:
  • kodanikeühiskonna tugevnemine
  • elanikkonna majandusliku heaolu ning sotsio-kultuurilise identiteedi tugevnemine
  • elukestva õppimise idee omaksvõtmine


Koolitustegevuse kvaliteedi tagamiseks teostab MTÜ Abja Koolituskeskus regulaarselt sisehindamist. Õppijate ja õpetajate  käest kogutakse tagasisidet iga kursuse lõpus. Õpetajate töö kvaliteet tagatakse õpetajate valikuga. Õpetajal peab olema omandatud kas andragoogi kutse ja/või peab tal olema vähemalt kaheaastane kogemus täiskasvanute koolitajana. Õppekeskkond peab olema sisustatud õppeks vajalike seadmetega, olema piisava valgustusega, lauad ja toolid peavad sobima täiskasvanud õppijale. Puuetega inimeste kaasamiseks on vajalik võimaldada ka ratastooliga ligipääs õpperuumi.